Historie Selského dvora

 Existence statku je prvně doložena vyšebrodským urbářem z roku 1524, který na holašovické návsi uvádí již 17 usedlostí. Život a práce našich rodinných předků probíhaly více než 250 let v poddanství a robotě pro vyšebrodský klášter, v jehož majetku byl statek veden. Teprve po zrušení nevolnictví se této zátěže zbavili a mohli tak využít své práce jen pro sebe. To jim během dvou generací umožnilo hospodářství rozšířit a zvelebit.

Stejně na tom byli i sousedé a tak se v průběhu let 1730 až 1870 v celé vesnici přestavěly a zvětšily hospodářské a obytné budovy ve stylu Selského baroka.

První předek, jehož jméno bylo písemně zaevidováno v gruntovní knize v roce 1638, se jmenoval Georg Strasendorf. V letech 1653 - 1713 na statku hospodařila rodina Buschlova, do které se přiženil Jan Stropek. Toto jméno zde bylo neseno několik generací až do roku 1886. Posledním byl Vojtěch Stropek, otec naší prababičky Kateřiny provdané do sousedního Jankova. Jeho druhá dcera Anežka se provdala za Johana Seemanna, který byl německé národnosti a za své postoje v průběhu 2. světové války byl roku 1946 odsunut. Statek byl konfiskován a přidělen novému majiteli. Ten, snad z důvodu, že k němu neměl žádné citové vazby, omezil investice do jeho oprav a údržby a statek hodně zchátral.

Proto jsme se v roce 2003 rozhodli ho vykoupit a opravit nejen stavby, ale i rodové tradice. Po víceletém pracovním úsilí a nemalých finančních nákladech jsme tak splatili dluh předkům a dvůr oživili.

... kde se čas zastavil.