Historie obce Holašovice

Počátky osídlení oblasti dokládají archeologové již v období paleolitu a od starší doby bronzové je Holašovicko osídleno prakticky trvale. První písemný doklad o existenci vesnice nese datum 3. července 1292. Tak je datována darovací listina krále Václava II., která vesnici se 17 usedlými sedláky převádí do majetku kláštera vyšebrodského.

V průběhu dalších staletí postihly vesnici různé rány osudu v podobě nemocí, požárů a plenění armádami. Největší dopad pak měla morová epidemie v roce 1520. Z původních 17 českých rodin zapsaných ve vyšebrodských urbářích nacházíme v soupise k roku 1524 pouze 5. Ostatní jména jsou převážně německá, neboť do vymřelých statků dosídlili vyšebrodští majitelé poddané ze svých držav na Šumavě a v Tyrolsku. Od té doby měla vesnice obyvatelstvo smíšené. Přestože byla většina lidí německé národnosti, byla provizorně v prostorách statku č.17 v roce 1925 otevřena česká škola. V roce 1928 se škola přestěhovala do své vlastní nové budovy, kde byla až do roku 1965 (dnes je zde infocentrum pro turisty). Ve vzájemných vztazích nebylo závažných problémů až do nástupu fašismu ve 30. letech minulého století. To situaci zhoršilo. K uklidnění došlo až odsunem Němců v roce 1946. Nová kapitola života obce počíná dosídlením prázdných stavení Čechy z okolních vesnic. Tím nebyla přerušena kontinuita péče o budovy, pole a obec jako celek.

Po roce 1950 objevili výjimečnou ojedinělost zachované původní vesnické architektury památkáři. Došlo ke stavební uzávěře a obec byla posléze prohlášena národní kulturní památkou. Veškeré stavební úpravy tak podléhají schválení od památkového ústavu v Českých Budějovicích. Daří se tím zachovat tento klenot lidové vesnické architektury příštím generacím, aniž by byl narušen život v obci, která není pouze neobydleným skanzenem. Pozoruhodnost tohoto stavu umožnila v roce 1998 zapsání do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Jedinečnost architektonického celku, umocněná polohou vesnice v krásné krajině Blanského lesa v předhůří Šumavy, je důvodem, proč je stále více vyhledávána návštěvníky z domova i z celého světa.

... kde se čas zastavil.